PROFIL PISMA

Rocznik Forum Logopedyczne, wcześniej publikowany pod nazwą Śląskie Wiadomości Logopedyczne, po raz pierwszy ukazał się w 2001 roku. W latach 2001–2009 każdego roku drukowane były dwa numery pisma. Od 2010 roku Forum Logopedyczne stało się rocznikiem. Periodyk ujęty jest w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ISNN 1732-1301, lista B, pozycja 637).

Artykuły publikowane w Forum Logopedycznym poruszają problematykę związaną z procesem komunikacji i jego zaburzeniami w ujęciu interdyscyplinarnym, zarówno logopedycznym, jak i językoznawczym, pedagogicznym, psychologicznym, medycznym.  Autorami artykułów są polscy i zagraniczni teoretycy oraz praktycy, którzy poruszają się w obszarze szeroko pojętej logopedii. W periodyku publikowane są wyłącznie oryginalne teksty, które dotychczas nie były wydrukowane w innych czasopismach oraz nie naruszają praw autorskich innych osób. W Forum Logopedycznym prezentowane są również recenzje książek o tematyce logopedycznej, a także sprawozdania z realizacji projektów naukowych lub praktycznych z tego zakresu.

Założeniem periodyku jest szerzenie interdyscyplinarnej współpracy, co daje fundament dla działań, dzięki którym współczesna logopedia może sprostać złożonym wymaganiom, jakie są przed nią stawiane. Zaproszenie do dyskusji specjalistów reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze w kraju i zagranicą  ma na celu wymianę doświadczeń, upowszechnianie nowatorskich postępowań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, prezentowanie najnowszych wyników badań oraz prac kazuistycznych dotyczących holistycznie traktowanej problematyki logopedycznej.

Ścisła współpraca autorów publikujących w Forum Logopedycznym, w przekonaniu zespołu redakcyjnego, tworzy grunt ważny dla rozwoju dyscypliny.