PROCES PUBLIKACJI

 1. Teksty nadsyłane przez autorów są poddawane wstępnej kwalifikacji przez Komitet Redakcyjny rocznika. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem periodyku. 
 2. Jeśli tekst nie jest przygotowany zgodnie z wskazówkami redakcyjnymi (dostępne na stronie czasopisma), tekst jest odsyłany do autora z prośbą o przygotowanie według tych zaleceń. 
 3. Komitet Redakcyjny wskazuje dwóch recenzentów, spoza jednostki w której afiliowany jest autor. 
 4. Recenzje są obustronnie anonimowe. Redakcja przekazuje recenzentom tekst bez danych osobowych autora, autor nie zna tożsamości recenzentów. 
 5. Recenzja sporządzona jest w formie pisemnej. Zawiera końcową informację czy artykuł nadaje się do druku w obecnej formie, czy wymaga naniesienia poprawek i uzupełnień, czy nie nadaje się do druku (formularz recenzji zamieszczono na stronie pisma). 
 6. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest na stronie czasopisma. 
 7. Po zapoznaniu się recenzjami Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję dotyczącą druku. W przypadku obu pozytywnych recenzji, redakcja kieruje prośbę do autora o ewentualne ustosunkowanie się do uwag krytycznych.  Autor ma dwa tygodnie na odesłanie uzupełnionego tekstu wraz z ustosunkowaniem się do opinii szczegółowej recenzentów (formularz do pobrania na stronie).
 8. W przypadku sprzecznych recenzji (pozytywnej i negatywnej), a także w innych uzasadnionych wypadkach o zakwalifikowaniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. 
 9. Sekretarz naukowy redakcji w terminie tygodniowym od wpłynięcia recenzji informuje autora o decyzji przyjęcia lub nieprzyjęcia tekstu i przesyła tekst recenzji.
 10. Autor lub współautorzy przekazują wydawcy Forum Logopedycznego prawa do opublikowania artykułu w wersji papierowej i elektronicznej czasopisma, zachowując prawa autorskie do swojej pracy.
 11. Autorzy, których artykuły zostały przyjęte do opublikowania w Forum Logopedycznym nie ponoszą opłat.
 12. Komitet Redakcyjny rocznika przyjmuje teksty  autorów do końca września roku poprzedzającego wydanie periodyku. Teksty należy przesyłać na adres: forumlogopedyczne@us.edu.pl w dwóch postaciach: pliku w formacie doc., rtf. oraz pdf wraz z podpisanym oświadczeniem autora (formularz do pobrania na stronie pisma).