WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

I. Struktura tekstu:

 1. Format tekstu: doc. oraz pdf.
 2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 znormalizowanych stron wyłączywszy streszczenia, bibliografię, ryciny, tabele, itp.
 3. Ustawienia strony: marginesy standardowe 2,5 cm każdy, tabulatory standardowe 1,25 cm (każdy akapit powinien zaczynać się od wcięcia).
 4. Czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5.
 5. U góry w lewym górnym rogu należy zamieścić:
  • imię i nazwisko autora (autorów),
  • tytuł lub stopień naukowy,
  • adres reprezentowanego ośrodka naukowego lub instytucji edukacyjnej (afiliacje),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 6. Poniżej należy zamieścić tytuł artykułu oraz  jego tłumaczenie na język angielski.
 7. Tytuł artykułu powinien być zapisany pogrubioną czcionką (bold) 14 punktów oraz wyśrodkowany, natomiast śródtytuły pogrubionączcionką (bold) 12 punktów z wyrównaniem do lewego marginesu.
 8. Prosimy zaznaczyć strukturę artykułu, czyli hierarchię poszczególnych części poprzez wyraźne nadanie tytułów, podtytułów itd.
 9. Pod tytułem artykułu należy umieścić krótkie streszczenia w języku polskim i angielskim, które nie powinny zawierać nie więcej niż 1000 znaków (bez spacji).
 10. Pod streszczeniami należy zamieścić słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim.
 11. Treść artykułu może być zapisana w języku polskim lub w wybranym języku kongresowym (języki: rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki, angielski, francuski) – w przypadku tekstów napisanych w językach kongresowych konieczne jest dodanie tłumaczeń tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język polski.
 12. Ponumerowane rysunki i tabele powinny być dodane na końcu artykułu w postaci oddzielnych edytowalnych plików, w artykule  należy zaznaczyć ich miejsce. Prosimy, aby nie włamywać materiału ilustracyjnego (np. tabele, rysunki, schematy) w tekst.

II. Przykłady, cytaty, materiały źródłowe i bibliografia:

 1. Przykłady (wyrazy, zwroty, zdania) powinny być zapisane kursywą, a ich tłumaczenia na inny język – w nawiasie tekstem prostym.
 2. Dopuszcza się w tekście wyróżniki: pogrubienie, kursywę, podkreślenie, zaleca się jednak oszczędne ich stosowanie.
 3. W przypadku podjęcia polemiki, zamieszczania dodatkowych komentarzy, dopuszcza się stosowanie numerowanych przypisów u dołu strony.
 4. Cytaty powinny być ujęte w znakach cytowania.
 5. Cytaty pochodzące z Internetu powinny zawierać adres internetowy oraz datę dostępu (podaną w opisie bibliograficznym).
 6. Odsyłacze w tekście należy przygotować w tzw. systemie amerykańskim (APA Style). Przywołanie innych publikacji w tekście należy dokonać w następujący sposób:
 • nazwisko, data (Chęciek, 1993),
 • numer strony podajemy tylko w przypadku cytatu (Błachnio, 1995: 23),
 • praca zbiorowa pod redakcją (Grabias, red., 2002),
 • publikacja autorstwa więcej niż trzech autorów (Przepiórka i in., 2013).
 1. Na końcu artykułu prosimy zamieścić kompletną, uszeregowaną alfabetycznie bibliografię końcową.
 • pozycja książkowa, np.:

Bohner, G., & Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kelman, E., & Nicholas, A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic–dziecko – Palin PCI. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Manning, W., & DiLollo, A. (2018). Clinical decision making in fluency disorders (4th ed.). San Diego, CA: Plural Publishing.

 • artykuł w czasopiśmie, np.:

Chęciek, M. (2006). Problemy dysfluencji mowy w aktualnych światowych badaniach (z uwzględnieniem V Kongresu Światowego Towarzystwa Zaburzeń Płynności Mowy w Dublinie). Forum Logopedyczne, 11, 37–44.

Przepiórka, A., Błachnio, A., St. Louis, K. O., & Woźniak, T. (2013). Public attitudes toward stuttering in Poland. International Journal of Language and Communication Disorders, 48, 703-714.

Vanryckeghem, M., & Brutten, G. (2012). A Comparative investigation of the BigCAT and Erickson S-24 measures of speech-associated attitude. Journal of Communication Disorders, 45, 340-347.

 • rozdział w książce pod redakcją, np.:

Crowe, B. T., Davidow, J. H., & Bothe, A. K. (2004). Quality of life measurements: Interdisciplinary implications for stuttering measurement. W: A.K. Bothe (red.), Evidence-based treatment of stuttering: empirical issues and practical applications (s. 173–200). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Węsierska, K., Węsierska M., Beste-Guldborg, A., & St. Louis, K. O. (2015). A comparison of knowledge and attitudes toward stuttering of Polish SLPs and SLP students. W: K. O. St. Louis (red.), Stuttering meets stereotype, stigma, and discrimination. An overview of attitude research (s. 216–225). Morgantown, WV: West Virginia University Press.

Woźniak, T. (2015). Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem. W: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia – standardy postępowania logopedycznego (s. 797–838). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 • materiały pozyskane ze źródeł internetowych, np.:

American Speech-Language-Hearing Association – ASHA, (2005). Evidence-Based Practice in Communication Disorders. Position Statement. American Speech-Language-Hearing Association. (online):  http://www.asha.org/policy/PS2005-00221.htm [dostęp: 5 lutego 2017].

Bakker, K. L., Raphael, L. J., & Myers, F. (2007). Proceedings of the First World Conference on Cluttering. Katarino, Bulgaria: International Fluency Association. (online): http://associations.missouristate.edu/ICA [dostęp: 10 listopada 2016].

Jameson, J. (2013). E-Leadership in higher education: The fifth “age” of educational technology research. British Journal of Educational Technology, 44(6), 889-915. (online): DOI: 10.1111/bjet.12103 [dostęp: 12 grudnia 2017].

 

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i wstępnej redakcji artykuł zostanie przesłany do korekty autorskiej.