PROCEDURA RECENZOWANIA

  1. Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
  3. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
  4. Recenzowanie artykułu odbywa się z zachowaniem anonimowości autora oraz recenzentów (double-blind review process).
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem wskazującym na dalsze etapy wydawnicze lub uzasadniającym odrzucenie tekstu. Recenzent może wskazać konieczność poprawek, których naniesienie będzie warunkowało publikację.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzencki są dostępne na stronie internetowej czasopisma.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów rocznika publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.