Dla autorów

     Redakcja Forum Logopedycznego dba o utrzymywanie standardów etycznych. Artykuły przekazane do publikacji oceniane są pod kątem spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki. Redakcja przestrzega zasad rzetelności naukowej.

ZASADY ETYCZNE DLA AUTORÓW

 1. Autorzy nadsyłają teksty bazujące na własnych badaniach, które zawierają:
 • opis zastosowanych procedur badawczych,
 • weryfikowalne dane,
 • rzetelnie cytowane źródła, powołania na prace innych autorów i odniesienia do sprawdzalnych źródeł,
 • kompletną listę materiałów źródłowych i prac cytowanych,
 • wyczerpujące omówienie danych.
 1. Na prośbę redakcji, autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności.
 2. Autorzy nie nadsyłają pracy noszącej znamiona plagiatu, który może polegać na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei zaczerpniętych z prac innych autorów.
 3. W przypadku, gdy artykuł powstał przy współpracy innych osób, autorzy określają swój udział w przygotowaniu tekstu i wskazują   współautorów lub zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.
 4. Jeżeli artykuł stanowi rezultat współpracy w ramach projektu badawczego, autor zobowiązuje się podać informacje na temat: źródeł finansowania projektu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, ewentualnego udziału stowarzyszeń i/lub innych podmiotów (financial disclosure).
 5. Autorzy informują redakcję o dostrzeżeniu błędów lub nieścisłości, których recenzenci lub redaktorzy nie mieli możliwości zweryfikować.
 6. Autor nie nadsyła materiałów już wcześniej publikowanych jak również nie zgłasza równolegle prac do Forum Logopedycznego i do redakcji innych czasopism.
 7. Autorzy zobowiązują się do przestrzegania zasad rzetelności naukowej, poprzez dostarczenie  informacji o informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) w celu zapobiegania ghostwriting guest authorship.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad stanowią przesłankę dla odrzucenia artykułu.