Dla recenzentów

     Redakcja Forum Logopedycznego dba o utrzymywanie standardów etycznych. Artykuły przekazane do publikacji oceniane są pod kątem spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki. Redakcja przestrzega zasad rzetelności naukowej.

ZASADY ETYCZNE DLA RECENZENTÓW

  1. Recenzent:
  • wykonuje recenzję terminowo, na podstawie której redakcja Forum Logopedycznego podejmuje decyzję o publikacji materiału;
  • dostarcza autorowi informacje, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek;
  • wskazuje braki w dokumentacji źródeł lub potencjalny plagiat, informuje o tym redakcję;
  • oceniając tekst kieruje się zasadą obiektywności i formułuje merytoryczne uwagi w sposób jednoznaczny;
  • nie stosuje argumentacjiad-hominem;
  • może odmówić oceny tekstu w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, informuje o tym redakcję Forum Logopedycznego;
  • traktuje otrzymane dokumenty jako poufne.
  1. Recenzje wykonywane są anonimowo.