Dla redaktorów

     Redakcja Forum Logopedycznego dba o utrzymywanie standardów etycznych. Artykuły przekazane do publikacji oceniane są pod kątem spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki. Redakcja przestrzega zasad rzetelności naukowej.

ZASADY ETYCZNE DLA REDAKTORÓW

 1. Redaktorzy wybierają artykuły do publikacji spośród nadesłanych tekstów. Przy wyborze tekstów nie kierują się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, obywatelstwa czy też filozofii politycznej autora. Mogą konsultować się z recenzentami.
 2. Kryteria wyboru tekstów do publikacji, którymi kierują się redaktorzy to: 
 • wartość i zgodność nadesłanego tekstu z tematyką czasopisma;
 • oryginalność nadesłanego tekstu;
 • przejrzystość wywodu;
 • zgodność z przepisami dotyczącymi naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu.
 1. Komitet Redakcyjny nie ujawnia informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim.
 2. Niepublikowany materiał badawczy nadesłany do redakcji nie będzie wykorzystywany przez redaktorów lub inne osoby mające do niego dostęp przed publikacją dla własnych celów badawczych bez zgody autora.
 3. Redakcja zobowiązuje autorów do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 4. Redakcja zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji – wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) w celu  zapobiegania  przejawom nierzetelności naukowej (zjawiska: ghostwriting guest authorship).
 5. Redakcja informuje, że będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.